TR | EN
YÖNETMELİK

 

 

ESKİŞEHİR OSMANGAZİ ÜNİVERSİTESİ

HÜCRESEL TEDAVİ VE KÖK HÜCRE ÜRETİM, UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ

 

BİRİNCİ BÖLÜM

Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Amaç

MADDE 1- (1) Bu Yönetmeliğin amacı; Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Hücresel Tedavi ve Kök Hücre Üretim, Uygulama ve Araştırma Merkezinin amaçlarını, faaliyet alanlarını, yönetim organlarını ve bu organların çalışma usul ve esaslarını düzenlemektir.

Kapsam

MADDE 2- (1) Bu Yönetmelik, Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Hücresel Tedavi ve Kök Hücre Üretim, Uygulama ve Araştırma Merkezinin amaçlarına, faaliyet alanlarına, organlarına ve organlarının görevlerine ilişkin hükümleri kapsar.

Dayanak

MADDE 3- (1) Bu Yönetmelik, 4/11/1981 tarihli ve 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 7 nci maddesinin birinci fıkrasının (d) bendinin (2) numaralı alt bendi ile 14 üncü maddesine dayanılarak hazırlanmıştır.

Tanımlar

MADDE4- (1) Bu Yönetmelikte geçen;

a)Merkez (ESTEM): Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Hücresel Tedavi ve Kök Hücre Üretim, Uygulama ve Araştırma Merkezini,

b) Müdür: Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Hücresel Tedavi ve Kök Hücre Üretim, Uygulama ve Araştırma Merkezi Müdürünü,

c) Rektör: Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Rektörünü,

ç)Tıp Fakültesi: Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Tıp Fakültesini,

d) Üniversite: Eskişehir Osmangazi Üniversitesini,

e) Yönetim Kurulu: Merkezin Yönetim Kurulunu,

f) Danışma Kurulu: Merkezin Danışma Kurulunu,

ifade eder.

 

İKİNCİ BÖLÜM

Merkezin Amacı, Faaliyet Alanları, Merkez Organları ve Görevleri

 

Merkezin amacı

MADDE 5- (1) Merkezin amacı; yurt içi ve yurt dışında kök hücre ve hücresel tedaviler konusunda araştırma ve uygulamaların takibi, bu konuda yeni teknolojilerin aranması, geliştirilmesi, kök hücre ve hücresel tedavilerin uygulamaya konulması amacıyla, ilgili her alanda bilimsel araştırmaların yapılması, alt yapının ve işleyişinin hazırlanması, hücrelerin işlenmesi, çoğaltılması, saklanması, çözülmesi, tedaviye hazır hale getirilmesi, hücresel tedaviler ile ilgili ürüne yönelik çalışmalar yapılması, klinik uygulama ve tedavilerin yapılabilmesi için klinik birimler yürütücülüğünde Sağlık Bakanlığına başvurulması, ayrıca hücre ve kök hücre alanında akademik eğitim faaliyetlerinin takibi ve yürütülmesidir.

 

 

 

Merkezin faaliyet alanları

MADDE 6- (1) Merkezin faaliyet alanları şunlardır:

a) Kök hücre ve diğer hücre tiplerinin kaynak olarak kullanıldığı hücre tabanlı tedavi alanında, Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Anabilim Dalları ve Araştırma ve Uygulama Hastanesi bünyesindeki tüm kliniklerin araştırma ihtiyaçlarını karşılamak başta olmak üzere, Üniversite bünyesindeki sağlık hizmetleri ile ilgili alanlarda faaliyet gösteren fakülte, enstitü, yüksekokullar, meslek yüksekokulları, uygulama ve araştırma merkezleri ve diğer kurumlar ile işbirliği yapmak, eğitim ve sağlık hizmetlerinin verimliliği ile niteliğini arttırmak, tıbbi araştırma ve uygulamaların en üst düzeyde gerçekleşmesi için bilimsel araştırma koşullarını hazırlamak ve ulaşılabilir kaliteli hücresel tedavi ve araştırmaların sunulmasını sağlamak.

b) Gerekli alt yapıyı sağlayıp Sağlık Bakanlığınca ruhsatlandırıldıktan sonra, ülkemizde üretim izni verilmiş tüm kök hücre ve hücresel tedavi ürünlerinin GMP koşullarında sağlayıcısı olarak, Merkezden üniversiteler dâhil tüm sağlık kuruluşlarına, bireye özgü tedavi seçenekleri sunmak, çeşitli kök hücre ve hücresel tedavi araştırmaları için altyapı ve üretim desteği vermek.

c) Merkezin kuruluş amacına uygun olarak, kök hücre biyolojisi, moleküler biyoloji, doku mühendisliği ve hücresel tedavi alanlarında süreç, teknik ve ürünlere yönelik taleplerin karşılanabileceği modern bir alt yapıyı oluşturmak, laboratuvarların düzeyini Sağlık Bakanlığı ve uluslararası standartlara eşdeğer kılmak ve belgelemek.

ç) Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Anabilim Dalları ve Araştırma ve Uygulama Hastanesi bünyesindeki tüm kliniklerdeki, Üniversite bünyesindeki sağlık hizmetleri ile ilgili alanlarda faaliyet gösteren fakülte, enstitü, yüksekokullar, meslek yüksekokulları, uygulama ve araştırma merkezleri ve diğer kurumlardaki bilim insanlarının, mevcut ürünleri farklı alanlarda kullanmak veya yeni ürün geliştirmek üzere AR-GE projelerini yürütmek.

d) Uluslararası düzeyde nitelikli bilimsel yayına dönüşen araştırma programlarını sürdürmek.

e) Üniversite ve diğer üniversitelerin araştırma fonu yönetimleriyle işbirliği çerçevesinde projelere eğitim ve teknik destek sağlamak.

f) Merkezin işlevsel alanlarında biyogüvenlik ve biyoetik kurallarını uygulamak.

g)Hücresel tedavi ve kök hücre konusunda temel ve uygulamalı araştırma yürüten ulusal ve uluslararası araştırma ve eğitim kuruluşları ile iletişim ağı oluşturmak.

ğ) Ulusal ve uluslararası düzeyde seminer, konferans, sempozyum, kongre ve teorik ve uygulamalı kurs programları düzenlemek.

Merkezin organları

MADDE 7- (1) Merkezin organları şunlardır:

a) Müdür.

b) Yönetim Kurulu.

c) Danışma Kurulu.

Müdür

MADDE 8- (1) Müdür, hücre ve doku bilimleri, hücresel tedavi, indüklenmiş pluripotent, erişkin ve fetal kaynaklı kök hücre araştırma ve uygulamaları konusunda deneyimli, alanında ulusal ve uluslararası düzeyde basılmış eserleri olan ve merkezin amaçları doğrultusunda çalışmaların düzenli bir şekilde yürütülmesini sağlayacak Üniversitenin öğretim üyeleri arasından, Rektör tarafından üç yıl için görevlendirilir. Süresi biten Müdür, aynı yöntemle yeniden görevlendirilebilir.

(2) Müdüre çalışmalarında yardımcı olmak üzere, Merkezin amaçları doğrultusunda çalışmaların düzenli bir şekilde yürütülmesini sağlayacak Üniversite öğretim üyeleri arasından, en fazla iki kişi Müdür tarafından müdür yardımcısı olarak görevlendirebilir.

(3) Müdürün görevi sona erdiğinde müdür yardımcılarının da görevi sona erer.

(4) Müdürün görevi başında bulunmadığı zamanlarda yardımcılarından birisi vekâlet eder.

Müdürün görevleri

MADDE 9- (1) Müdürün görevleri şunlardır:

a) Merkezi temsil etmek.

b) Yönetim ve Danışma Kurullarını toplantıya çağırmak, gündemi hazırlamak ve bu kurullara başkanlık etmek.

c) Danışma Kurulu kararlarını, Yönetim Kuruluna sunmak.

ç) Yönetim Kurulu kararlarını uygulamak.

d) Her öğretim yılı sonunda ve istenildiğinde Merkezin genel durumu ve işleyişi hakkındaki raporunu Yönetim Kurulunun görüşünü de aldıktan sonra Rektöre sunmak.

(2) Müdür, Merkezin amaçları doğrultusundaki çalışmaların düzenli bir şekilde yürütülmesinden, Merkezin tüm etkinliklerinin gözetim ve denetiminden ve bu konularda gerekli önlemlerin alınmasından Rektöre karşı birinci derecede sorumludur.

Yönetim Kurulu

MADDE 10- (1)Yönetim Kurulu; Müdür ile Merkezin faaliyet alanlarıyla ilgili çalışmalarda bulunan Üniversitenin öğretim elemanları arasından, Müdürün önerisi üzerine üç yıl süreyle Rektör tarafından görevlendirilen, Müdür ve müdür yardımcıları dâhil en fazla 9 üyeden oluşur. Görev süresi dolan üyeler yeniden görevlendirilebilir.

(2) Yönetim Kurulu, Müdürün daveti üzerine en az yılda iki kez salt çoğunlukla toplanır ve kararları oy çokluğu ile alır.

Yönetim Kurulunun görevleri

MADDE 11- (1) Yönetim Kurulunun görevleri şunlardır:

a) Merkezin çalışmaları ve yönetimi ile ilgili konularda oy çokluğuyla kararlar almak.

b) Danışma Kurulunun oluşumunu sağlamak.

c) Danışma Kurulunun sunduğu önerileri karara bağlamak.

ç) Merkezin çalışma esaslarına ilişkin yönergeleri hazırlamak ve uygulanmasını sağlamak.

d) Eğitim faaliyetleri için, seminer, sempozyum, konferans ve kursların planlamasını yapmak.

e) Müdür tarafından her yıl hazırlanacak bir önceki yıla ait yıllık çalışma raporu ile gelecek yılın çalışma programını değerlendirmek ve sonuçlarını Rektöre sunmak.

Danışma Kurulu

MADDE 12- (1) Danışma Kurulu, Müdür ve müdür yardımcıları ile Merkezin faaliyet alanlarında deneyimli, Üniversitenin öğretim elemanları arasından, Yönetim Kurulunca önerilen ve Rektör tarafından onaylanan en az 9 en fazla 15 kişiden oluşur. Danışma Kurulu üyeleri, üç yıllık bir süre için seçilir. Süresi biten üyeler yeniden seçilebilir. Danışma Kurulu, Müdürün çağrısı üzerine en az yılda bir kez salt çoğunlukla toplanır.

Danışma Kurulunun görevleri

MADDE 13-(1) Danışma Kurulunun görevleri şunlardır:

a) Merkezin çalışmalarına yön vermek amacıyla Yönetim Kuruluna önerilerde bulunmak.

b) Merkezin çalışmalarında verimliliği arttırmak amacıyla ilgili bölüm, anabilim ve bilim dallarıyla koordinasyonun sağlanması konusunda katkı sağlamak.

c) Yönetim Kurulunca onaylanmış araştırma ve geliştirme faaliyetleriyle ilgili katkılarda bulunmak.

ç) Merkezin çalışma esaslarına uygun konularda danışmanlık hizmeti vermek.

d) Merkezin yurt içindeki ve yurt dışındaki üniversite, araştırma kurumları, kamu ve özel sektör kuruluşlarıyla ilişkileri konusunda önerilerde bulunmak.

 

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Çeşitli ve Son Hükümler

 

Personel ihtiyacı

MADDE 14- (1) Merkezin akademik, teknik ve idari personel ihtiyacı 2547 sayılı Kanunun 13 üncü maddesi uyarınca, Müdürün önerisi üzerine Rektör tarafından görevlendirilecek personel tarafından karşılanır.

Hüküm bulunmayan haller

MADDE 15- (1) Bu Yönetmelikte hüküm bulunmayan hallerde ilgili diğer mevzuat hükümleri ve Senato kararları uygulanır.

Yürürlük

MADDE 16- (1) Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 17- (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Rektörü yürütür.